Brukervilkår

Sist oppdatert: 4. mars 2020

Innledning

Disse vilkårene ("Brukervilkårene") regulerer din bruk av digitale tjenester som tilbys av Advokatfirmaet Thommessen AS ("oss", "vi" eller "Thommessen"), herunder ThommessenTracker og andre digitale tjenester ("Tjenestene"). Disse Brukervilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg eller den juridiske enheten du representerer ("deg") og Thommessen. I disse Brukervilkårene henviser "du", "deg", "dine" til deg, en bruker av Tjenestene. Den juridiske enheten du representerer skal ha inngått en egen lisensavtale med Thommessen ("Lisensavtalen").

Thommessen behandler dine personopplysninger for å tilby deg Tjenestene. Vår personvernerklæring gir deg nærmere opplysninger om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du finner vår personvernerklæring her.

Vennligst les disse Brukervilkårene nøye, da de i undertiden vil kunne være gjenstand for endringer, jf. pkt. 7 nedenfor.

Ved å godta disse Brukervilkårene, og ved å bruke Tjenestene, erkjenner du at du har lest og forstått disse Brukervilkårene, samt andre dokumenter som er henvist til eller inkorporert i Brukervilkårene.

Brukerlisens

Vi tildeler deg en rett til tilgang og bruk av Tjenestene, underlagt begrensningene som følger av Brukervilkårene. Det er et vilkår for din bruk av Tjenestene, at informasjonen du har gitt oss er korrekt, oppdatert og fullstendig. Din bruk av Tjenestene gjøres for egen risiko, og du er ansvarlig for å tilrettelegge for din egen bruk av Tjenestene. Vi kan suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenestene når som helst, uten varsel og uten ansvar. Vi vil typisk suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenestene dersom: (i) du bryter disse Brukervilkårene eller Lisensavtalen, (ii) Brukervilkårene eller Lisensavtalen er avsluttet, (iii) Thommessen gjennomfører vedlikehold eller avvikler tilbudet av Tjenestene.

Din rett til tilgang og bruk av Tjenestene er knyttet til deg som navngitt person. Dine rettigheter etter Brukeravtalen kan ikke overføres til andre personer uten Thommessens samtykke. Din rett til tilgang og bruk av Tjenestene forutsetter at den juridiske enheten du representerer har inngått en gyldig Lisensavtale med Thommessen, enten gjennom oppdragsavtalen/oppdragsbekreftelse, rammeavtale eller liknende.

Du kan kun bruke Tjenestene i samsvar med formål og rettslige vilkår som følger av Brukeravtalen og Lisensavtalen. Vi er ikke pålagt å håndheve Brukervilkårene på dine vegne mot andre brukere av Tjenestene.

Bruksbegrensninger

Du skal ikke:

  • Dele Tjenestene og innhold som fremstilles der med tredjeparter.
  • Bruke, reprodusere, overføre, modifisere, distribuere, fordele, selge, publisere, skape avledede produkter eller tjenester av, sirkulere eller på noen måte utnytte deler av eller hele materiale i Tjenestene for andre formål enn de formålene som fremgår av Brukervilkårene, Lisensavtalen eller som er uttrykkelig avtalt med Thommessen.
  • Kopiere innhold fra Tjenestene i stort omfang, dersom det ikke er avtalt på forhånd med Thommessen.
  • Forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenestene eller andre systemer eller nettverk koblet til Tjenestene.
  • Bruke Tjenestene til å dele datavirus, ormer, trojanske hester eller andre ødeleggende programkoder.
  • Bruke Tjenestene til å bryte sikkerheten til nettverk, få tilgang til passord, krypteringskoder, eller lignende.
  • Forsøke å hindre Tjenestenes funksjoner, oppetid eller forringe Tjenestenes innhold.

Immaterielle rettigheter og rett til data

Thommessen, våre underleverandører og lisensgivere, beholder alle immaterielle rettigheter til Tjenestene, herunder eiendoms- og opphavsrett til alt innhold som vi gjør tilgjengelig gjennom Tjenestene. Med "immaterielle rettigheter" menes alle immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett, varemerkerett, patentrett, designrett, databaserett, knowhow og alle andre rettigheter til programvare (herunder kildekode), oppfinnelser, konsepter, tegninger, kundelister, informasjon, data, mv.


Du beholder dine rettigheter til den data du deler med Thommessen gjennom Tjenestene. Thommessen beholder eiendomsrett til data som genereres av Thommessen eller Tjenestene, herunder metadata som generes gjennom din bruk av Tjenestene.


Utover punkt 2 over, gir ikke disse Brukervilkårene deg rett til å bruke eller lisensiere Tjenestene, eller andre immaterielle rettigheter tilhørende Thommessen. Ved opphør av denne Brukeravtalen eller Lisensavtalen, skal du fjerne, eller overlevere til Thommessen, alt innhold, data og annet materiell som er tilknyttet Tjenestene, eller som tilhører Thommessen.

Konfidensialitet

Vi skal ikke avsløre konfidensiell informasjon mottatt fra deg, med mindre vi får beskjed om annet.

Informasjon som du blir kjent med i forbindelse med din bruk av Tjenestene skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra Thommesen.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse bestemmelsene. Du vil bli bedt om å godta Brukervilkårene på nytt ved slike endringer. Vi forbeholder oss retten til å suspendere din tilgang til Tjenestene inntil slik samtykke er gitt.

Thommessen kan fritt gjøre endringer av bl.a. innhold og grafiske fremstillinger i Tjenestene uten forhåndsvarsel. Ingen slike endringer skal utgjøre en mangel.

Ansvar for innhold

Innholdet som vi gjør tilgjengelig i Tjenestene er kun informasjonstjenester fra Thommessen. Informasjonen er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Mottakere av nyhetsbrevet bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i Tjenestene som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig.

Tjenestene skal ikke bedømmes som advokattjenester, eller rådgivning underlagt advokatansvar, jf. bl.a. Forskrift til domstolloven kapittel 11 av 20. desember 1996.

Dersom ikke annet er særskilt avtalt i Thommessen har ikke påtatt seg ansvar for å oppdatere innhold i Tjenestene, og innestår ikke for at opplysninger som fremstilles der er oppdatert eller gir et riktig uttrykk for gjeldende rett.

Ansvar

Tjenestene leveres som de til enhver tid er, uten ansvar for eventuelle feil, eller mangler.

Thommessen skal ikke holdes erstatningsansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av Tjenestene. Thommessens samlede ansvar skal i uansett sett tilfelle være begrenset oppad til det beløp som du har betalt til Thommessen for bruk av Tjenestene per kalenderår i medhold av Brukervilkårene eller Lisensavtalen. Thommessen skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for ditt indirekte tap.

Honorar

Pris for bruk av Tjenestene følger evt. av Lisensavtalen eller andre avtaler inngått mellom deg, den juridiske enheten du representerer, og Thommessen.

Lovvalgsregler og verneting

Ethvert avtaleforhold mellom oss og deg, vedrørende de tjenester vi leverer, og ethvert søksmål eller krav som er relatert til Tjenestene, reguleres i sin helhet av norsk rett.

Enhver tvist i forbindelse med denne Brukeravtalen skal avgjøres av de alminnelige domstoler. Hver av partene vedtar herved Oslo tingrett som verneting for slike søksmål.