29.04.22

Oslo tingretts dom av 29. april 2022 om avgiftsplikt på fjernleverbare tjenester fra utlandet til forbrukere i Norge.

Saksforholdet var at det svenske selskapet, Pregonor AB, leverte ulike rådgivningstjenester via epost og telefon til forbrukere i Norge fra Sverige. Basert på en konkret helhetsvurdering av tilknytningen mellom omsetningen og Norge etter oppskrift fra vurderingene i Rt-2006-264 (Ifi Oy), hadde skattekontoret i sitt vedtak konkludert med at rådgivningstjenestene Pregonor solgte til norske forbrukere i Norge var avgiftspliktig som innenlands omsetning etter mval. § 3-1.

Retten kom til at det ikke var rettslig grunnlag for å anse rådgivningstjenestene Pregonor solgte til norske forbrukere som innenlands omsetning etter mval. § 3-1 i tråd med synspunktene i Borgarting lagmannsretts dom i Teleworld (LB-2016-106840), og at det følgelig ikke forelå rettslig grunnlag for avgiftsplikten fastsatt overfor Pregonor i vedtaket.

Sist oppdatert 07.06.22

Juridiske tjenester
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden