03.07.2023

BFU om verdipapirhandeltjenester og mval. § 3-6 bokstav e

Saken gjaldt spørsmål om merverdiavgiftsbehandling ved omsetning knyttet til verdipapirhandel jf. mval. § 3-6. Innsender skisserte saksforholdet som følger: Innsender, Selskap A, var en del av et…