07.02.2023

Dom om fritaket for el-avgift

Saken gjaldt gyldigheten av skattemyndighetenes vedtak om etterberegning av el-avgift på elektrisk kraft brukt av Elkem ASA og Hydro Aluminium AS.Saksforholdet var at Elkem som driver virksomhet med…

Group 26 Created with Sketch.

26.10.2022

Klagenemndsavgjørelse om frivillig registrering for utleie av kaianlegg

Saken gjaldt klage på BFU om frivillig registrering for utleie av bygg og anlegg, nærmere presisert spørsmål om den planlagte disposisjonen var å anse som utleie av kaianlegg, eller om det kun var en…

14.12.2022

Klagenemndsavgjørelse om fritaket for trykkeritjenester og mval. § 4-1

Saken gjaldt spørsmål om den avgiftsrettslige klassifiseringen av skattepliktiges omsetning av grafiske designtjenester og trykkeritjenester, herunder om fritaket for trykkeritjenester i mval. § 6-4…

27.02.2023

Finansdepartementets brev til Sivilombudet om mva kompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

I Finansdepartementets brev av 27. februar 2023 til Sivilombudet uttaler Finansdepartementet seg om merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier, og kravene om at boligene må…

13.02.2023

Ny prinsipputtalelse om merverdiavgiftsbehandlingen av digitale kunstverk

Uttalelsen gjelder spørsmål om digitale kunstverk er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd, som angir at opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne…

26.10.2022

Klagenemndsavgjørelse om tilleggsskatt og nettoføringsordningen

Saken gjelder tilleggsskatt med 20 % for levering av uriktige mva-meldinger, jf. skatteforvaltningsloven §§ 12-1 og 14-3, nærmere presisert spørsmål om vilkåret om skattemessige fordeler i sktfvl. §…

Group 26 Created with Sketch.

27.10.2022

Avvisning av klage på BFU om vilkår for overføring av justeringsrett

Saken gjaldt klage på BFU, hvor spørsmålet var om innsender kunne overføre justeringsretten til en kapitalvare. Innsender var en ikke-kommersiell stiftelse uten erverv til formål. I anmodningen om…