Group 26 Created with Sketch.

20.01.2022

Klagenemndsavgjørelse om fradragsrett for rehabiliteringskostnader

Skatteklagenemndas vedtak av 30. januar 2022 om rett til fradrag for inngående merverdavgift på kostnader til rehabilitering av et parkeringshus. Saken gjaldt spørsmålet om fradragsrett for inngående…

15.02.2022

Klagenemndsavgjørelse om tjenestene et takstforetak skal levere til et forsikringsselskap skal anses som avgiftspliktige takseringstjenester eller avgiftsunntatt formidling av forsikring

Saken gjelder Skatteklagenemndas behandling av klage på bindende forhåndsuttalelse. Spørsmålet i saken er om takseringstjenestene som et takstforetak skal levere til forsikringsselskapet, dvs.…

15.02.2022

Klagenemndsavgjørelse om tap på krav

Skatteklagenemndas vedtak av 15. februar 2022 om tap på krav. Saken gjelder om vilkårene for tapsføring av utestående fordring er oppfylt, jf. mval. § 4-7, jf. forskriften § 4-7-1. Skattepliktige…

30.03.2022

Dom om fastsetting av merverdiavgift som følge av fiktiv fakturering

Spørsmålet for tingretten var om vedtak om endring av skatt og merverdiavgift som følge av fiktiv fakturering og fri bolig var gyldig. Oslo 1 Renholdsservice AS var et rengjøringsfirma med oppdrag…

26.04.2022

Klagenemndsavgjørelse om avgiftsplikt ved kjøp av tjenester fra utlandet ved forvaltning av verdipapirfond

Saken gjelder klage over skattekontorets fastsetting av merverdiavgift på tjenester kjøpt fra utenlandske leverandører, etter reglene om snudd avregning ved import av tjenester i mval. § 3-30.…

29.04.2022

Dom om avgiftsplikt på fjernleverbare tjenester fra utlandet til forbrukere i Norge

Oslo tingretts dom av 29. april 2022 om avgiftsplikt på fjernleverbare tjenester fra utlandet til forbrukere i Norge. Saksforholdet var at det svenske selskapet, Pregonor AB, leverte ulike…

19.05.2022

Dom om renteberegning

Saksforholdet var at Jezet Seating NV ("Jezet") hadde blitt etterberegnet for utgående merverdavgift for perioden 1. termin 2010 til og med 6. termin 2014 etter kontroll. Jezet innbetalte…