16.05.22

Oslo tingretts dom 16. mai 2022 (19-189495TVI-TOSL/05 og 22-039766TVI-TOSL/05) om rekkevidden av fritaket for elavgift på elektrisk kraft til bruk ved metallurgiske prosesser.

Saken gjaldt gyldigheten av Skatteetatens vedtak som nektet Hydro Aluminum AS og Elkem ASA fritak for elavgift på elektrisk kraft til bruk i deler av selskapenes produksjon av metaller. Retten måtte ta stilling til tolkningen av uttrykket "metallurgiske prosesser" i særavgiftsforskriften 3-12-13. Skatteetatens vedtak bygget på at uttrykket bare gir hjemmel for fritak for bruk av elektrisk kraft i enkelte deler av produksjonsprosessen, mens selskapene anførte at fritaket gjaldt for hele produksjonsprosessen. Retten ga selskapene medhold og vedtakene ble opphevet som ugyldige.

Sist oppdatert 06.07.22

Juridiske tjenester
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden