05.07.22

Oslo tingretts dom av 5. juli 2022.

Thorn Norge AS har virksomhet med omsetning av forbrukerelektronikk hvor hoveddelen av selskapets varesalg ble finansiert via forbrukslån. Selskapet har også virksomhet med formidling av forbrukslån og forsikring på vegne av et søsterselskap. Virksomheten er altså todelt og består av avgiftspliktig varesalg med tilhørende kreditt, og avgiftsfri formidling av lån og forsikring for Thorn Finans.

Spørsmålet for retten var om selskapets inntekter i form av etableringsgebyr, termingebyr og renteinntekter ved produktsalg på avbetaling, som er fritatt for utgående mva etter forskriften § 4-2-1, skal eller kan medtas som avgiftspliktig omsetning ved fastsettelsen av nøkkelen for forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift ved fellesanskaffelser, jf. mval. § 8-2 og forskriften § 8-2-2.

Tingretten fant at kredittinntektene ikke utgjorde avgiftspliktig omsetning etter forskriften § 4-2-1 fordi kredittinntektene i saken oppfylte vilkårene for å unntas fra beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift. På denne bakgrunn kunne ikke retten se det annerledes enn at det følger direkte av ordlyden i forskriften § 8-2-2, sammenholdt med § 4-2-1, at de avgiftsfritatte kredittinntektene ikke inngikk i selskapets avgiftspliktige omsetning, og at kredittinntektene derfor falt utenfor telleren i brøken for det forholdsmessige fradraget for inngående mva. Retten fant ingen tilstrekkelig tungtveiende grunner til å fravike ordlyden i forskriften.

Tingretten frifant staten, og Thorn Norge AS ble ilagt sakskostnader.

Sist oppdatert 02.09.22

Juridiske tjenester
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden