27.02.23

I Finansdepartementets brev av 27. februar 2023 til Sivilombudet uttaler Finansdepartementet seg om merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier, og kravene om at boligene må være «særskilt tilrettelagt» og "tilknyttet en egen personalbase", jf. merverdiavgiftskompensasjonsforskriften § 7a.

Det sentrale spørsmålet er om borettslaget eller eierseksjonssameiet har en slik nærhet og tilgang til personalet som yter heldøgns helse- og omsorgstjenester, at beboerne er sikret bistand og hjelp gjennom døgnet på samme måte som om personalbasen hadde vært lokalisert i boligkomplekset. Departementet mener at det verken bør være avgjørende om personalbasen er lokalisert i boligkomplekset eller hvem som formelt eier personalbasen og uttaler at dersom det foreligger døgnkontinuerlig bemanning og tilsyn, så bør det være uten betydning både om det er installert et alarmsystem og om borettslaget eller eierseksjonssameiet har en egen personalbase.

Om kravene til dokumentasjon for merverdiavgiftskompensasjon uttaler departementet at den kompensasjonsberettigede må kunne vise til kopier av tildelingsvedtakene – eller alternativt en skriftlig oppstilling fra kommunen som sammenstiller opplysningene fra tildelingsvedtakene – som viser omfanget av de helse- og omsorgstjenestene den enkelte beboeren er innvilget.

Sist oppdatert 28.02.23

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden