26.04.22

Saken gjelder klage over skattekontorets fastsetting av merverdiavgift på tjenester kjøpt fra utenlandske leverandører, etter reglene om snudd avregning ved import av tjenester i mval. § 3-30. Skattepliktige hadde lagt til grunn at tjenestene utgjorde unntatt forvaltning av verdipapirfond jf. mval. § 3-6 bokstav f, og at det derfor ikke skulle beregne merverdiavgift etter mval. § 3-30.

Skattepliktige er en fondsforvalter og har konsesjon for forvaltning av AIF-fond og ordinære fond. De innkjøpte tjenestene saken gjelder er tjenestetypene analysetjenester, daglig indeks, trade matching (kryssing av transaksjoner mellom megler og skattepliktig), corporate governance forvaltning, betalings- og transaksjonstrafikk ved forvaltningen (S.W.I.F.T) og bistand tilknyttet fondenes skattemelding.

Klagen ble ikke tatt til følge. Tjenestene ble etter en konkret vurdering ikke ansett for å oppfylle de betingelser som EU-domstolen har oppstilt for å anse underleverandører å levere avgiftsunntatte forvaltningstjenester, og at tilsvarende må legges til grunn ved vurderingen etter merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f.

Sist oppdatert 07.06.22

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden