22.06.22

Skatteklagenemndas avgjørelse av 22. juni 2022 (SKNS1-2022-43)

Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse (BFU) om boligselgerforsikring med tilhørende tilstandsrapport er én merverdiavgiftsunntatt forsikringsytelse eller to separate ytelser.

Skattepliktige selger ulike forsikringsprodukter i det norske markedet, herunder boligselgerforsikring til selgere av bolig- og fritidseiendommer. Et nytt boligforsikringsprodukt skulle inkludere en risikovurdering av eiendommen som munnet i en risikovurderingsrapport (tilstandsrapport). Risikovurderingsrapporten ville være bestemmende for forsikringens omfang, premiefastsettelse, samt sammen med selgers egenerklæring, oppfylle selgers opplysningsplikt etter avhendingsloven.

Det var klart at boligselgerforsikringen (i snever forstand) er en avgiftsunntatt forsikringstjeneste jf. mval. § 3-6 bokstav a, og at risikovurderingsrapporten (tilstandsrapporten) isolert sett utgjør en avgiftspliktig leveranse jf. mval. § 3-1.Spørsmålet var altså om boligselgerforsikring med tilhørende risikovurderingsrapport (tilstandsrapport) likevel måtte anses som en samlet tjenesteleveranse omfattet av avgiftsunntaket i mval. § 3-6 bokstav a.

Sekretariatet viste til at det var på det rene at det var en sammenheng mellom boligselgerforsikringen og tilstandsrapporten, men at det var unaturlig å anse tilstandsrapporten som sekundær i forhold til boligselgerforsikringen etter et hovedytelsesperspektiv fordi tilstandsrapporten også representerer en selvstendig interesse for boligselgeren. Sekretariatet fant heller ikke at boligselgerforsikringen med tilstandsrapporten skulle anses som én unntatt tjeneste ut fra et synspunkt om at elementene i leveransen er såpass «nært forbundet» at de ville være kunstig å oppdele.

Skatteklagenemnda var enig i sekretariatets innstilling og klagen ble ikke tatt til følge. Omsetning av boligselgerforsikring med tilhørende risikovurderingsrapport (tilstandsrapport) ble ansett som to separate ytelser - forsikringstjenesten vil være unntatt fra avgiftsplikt, jf. mval. § 3-6 bokstav a, og tilstandsrapporten vil være avgiftspliktig, jf. mval. § 3-1 første ledd.

Sist oppdatert 02.09.22

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden