31.03.23

Saken gjaldt skattemyndighetenes avslag på krav på merverdiavgiftskompensasjon for kostnader til anskaffelser knyttet til oppføring og drift av 11 boenheter i et borettslag i Oslo kommune. Alle beboerne hadde nedsatt funksjonsevne og mottok helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Spørsmålet var om boligene kunne anses som «særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester» og om beboerne har fått «innvilget» heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. kompensasjonsforskriften § 7a, jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 (3). Sivilombudet svarte bekreftende på dette.

Sivilombudet viste til at ved vurderingen av vilkåret om særskilt tilrettelagt bolig i kompensasjonsforskriften § 7a tredje ledd, kunne det ikke stilles et absolutt krav til at personalbasen var lokalisert i selve borettslaget eller eiet av borettslaget. Det avgjørende var at beboerne var sikret døgnkontinuerlig tilsyn og hjelp. I dette ligger det en forutsetning om tilstrekkelig geografisk nærhet mellom personalbasen og boligkomplekset, samt tilstrekkelig bemanning. Til tross for at nattevakten alternerte mellom dette borettslaget og et tilsvarende borettslag like i nærheten, la Sivilombudet til grunn at det forelå tilstrekkelig nærhet og tilgang til personal, slik at beboerne var sikret bistand gjennom døgnet.

Sivilombudet viste videre til at vilkåret i kompensasjonsforskriften § 7a (1) om at beboerne må være «innvilget» heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen må forstås slik at kommunen må ha fattet enkeltvedtak om heldøgns tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a. Ettersom et av formålene med å gi private borettslag og eierseksjonssameier kompensasjonsrett var å oppnå fleksible samarbeidsmuligheter for kommunene, er det viktig at kommunene er bevisste betydningen av å fatte enkeltvedtak om heldøgns tjenester når personer etter helse- og omsorgsfaglige vurderinger har en lovbestemt rett til et slikt tilbud.

Sist oppdatert 27.04.23

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden