31.03.23

Saken gjaldt skattedirektoratets avslag på krav om merverdiavgiftskompensasjon for et borettslag med beboere med nedsatt funksjonsevne. Beboerne mottok helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det aktuelle borettslaget hadde 12 boenheter samt fellesareal. Boligene ble tildelt av kommunen og var forbeholdt beboere med stort helse- og omsorgsbehov..

Spørsmålet for sivilombudet var om boligene kunne anses som «særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester», jf. kompensasjonsforskriften § 7a, jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 tredje ledd. Sivilombudet svarte bekreftende på dette.

Sivilombudet viste til at ved vurderingen av vilkåret om særskilt tilrettelagt bolig i kompensasjonsforskriften § 7a tredje ledd, kan det ikke stilles et absolutt krav til at personalbasen er lokalisert i selve borettslaget eller eiet av borettslaget. Det avgjørende er at beboerne er sikret døgnkontinuerlig tilsyn og hjelp. I dette ligger det en forutsetning om tilstrekkelig geografisk nærhet mellom personalbasen og boligkomplekset, samt tilstrekkelig bemanning.

Personalbasen, som var døgnkontinuerlig bemannet, var lokalisert i sykehjemmet vegg i vegg med borettslaget. Beboerne benyttet også fasiliteter på sykehjemmet, slik som spisesalen. I tillegg var de beboerne som hadde behov for å kunne tilkalle hjelp fra sin egen leilighet utstyrt med en trygghetsalarm. Alarmen satte dem i kontakt med kommunens legevakt som varsler personalbasen/hjemmesykepleien i sykehjemmet ved siden av. Borettslaget måtte på denne måten anses for å ha tilgang til døgnkontinuerlig bemanning i tilstrekkelig nærhet.

Sist oppdatert 27.04.23

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden