19.05.22

Saksforholdet var at Jezet Seating NV ("Jezet") hadde blitt etterberegnet for utgående merverdavgift for perioden 1. termin 2010 til og med 6. termin 2014 etter kontroll. Jezet innbetalte merverdiavgiften til staten og etterfakturerte kunden som så fradragsførte merverdiavgiftsbeløpet. Jezet fastsatte selv merverdiavgift for perioden 1. termin 2015 til og med 6. termin 2016. Skatteetaten krevde så renter med høy sats (forsinkelsesrenter) for både den etterberegnete og egenfastsatte merverdiavgiften. Spørsmålet i saken var rentefastsettelsen, nærmere bestemt om det skulle vært beregnet forsinkelsesrenter etter skattebetalingsloven (sktbl.) § 11-1 med "høy" sats eller ordinære avsavnsrenter etter sktbl. § 11-2 med "lav" sats. Selskapet anførte, som for tingretten, at avgiftskravet som ble fastsatt ved etterberegningsvedtaket og egenfastsettelsen var et "vedtak om endring mv.", jf. sktbl. § 11-2, og at det derfor skulle vært beregnet renter med lav sats.

Lagmannsretten forkastet anken, og sluttet seg i det vesentlige til tingrettens begrunnelse. Et krav på merverdiavgift som følge av vedtak eller forsinket melding uten at det foreligger opprinnelig egengastsetting, innebærer en førstegangsfastsetting av merverdiavgift etter sktfvl. § 12-1, og kan ikke kan anses som et "vedtak om endring mv." etter sktbl. § 11-2 fordi det ikke skjer noen "endring" av tidligere levert skattemelding. I slike tilfeller foreligger det ikke noe endringsvedtak etter sktbl. §§ 11-2, jf. 10-53, og forfallstidspunktet følger hovedregelen om at forfall er da oppgave skulle vært levert inn, jf. sktbl. § 10-30, jf. forskriften § 10-30-1. Etter lagmannsrettens syn følger dette klart av ordlyden i skattebetalingsloven og tilhørende forskrift og har bred støtte i andre rettskilder. Det ble uttalt at enkelte forarbeidsuttalelser isolert sett kan så tvil om hva Finansdepartementet mente på et tidligere stadium, men at disse likevel ikke etterlater noen tvil om hva som var rettstilstanden i de aktuelle avgiftsperiodene.

Sist oppdatert 07.06.22

Juridiske tjenester
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden