06.09.2023

Dom om forenklet registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Saken gjelder gyldigheten av Skatteetatens vedtak om å nekte Selskap A forenklet registrering av merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 14-4.Selskap A drev netthandel med varesalg til 13 land,…

21.08.2023

Prinsipputtalelse om mva-registrering ved levering av fjernleverbare tjenester

Uttalelsen gjelder spørsmål om hvordan en utenlandsk virksomhet (uten forretningssted i Norge) som er ordinært registrert for salg av varer i Norge skal avgiftsbehandle salg av fjernleverbare…

29.06.2023

Dom om fradrag for innførselsmva og dokumentasjonskravene for fradrag

Saken gjelder gyldigheten av skattekontorets vedtak om etterberegning av fradragsført mva og ileggelse av tilleggsskatt.Saksforholdet var at Steinkopf AS («Steinkopf») i 2020 kjøpte smittevernutstyr…

29.06.2023

Dom om tap på fordring

Saken gjelder gyldigheten av skattekontorets vedtak om nektelse av fradrag for tap på utestående fordring etter mval. § 4-7 og ilagt tilleggsskatt. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at…

21.06.2023

Klagenemndsavgjørelse om fradragsrett for innførselsmva

Saken gjelder klage på BFU hvor spørsmålet var om kjøper/innsender (A) hadde fradragsrett for innførselsmerverdiavgift ved innførsel av varer som selger (D) skulle installere i A's anlegg i Norge.…

08.06.2023

Dom om foreldelse av krav på merverdiavgiftskompensasjon

Saken gjaldt spørsmål om et borettslags krav på merverdiavgiftskompensasjon var foreldet etter merverdiavgiftskompensasjonslovens regler, herunder om disse uttømmende regulerer foreldelse, samt krav…

05.06.2023

Prinsipputtalelse om beregning av om kommunale svømmeanlegg driver økonomisk aktivitet

Staten og en kommune inngikk 16. mars 2023 forlik i en sak som gjaldt hvorvidt kommunen hadde rett til kompensasjon for merverdiavgiftskostnader pådratt til aktivitet som bestod i å tilby publikum…

30.05.2023

Høring - avvikling av dagens direktekjøringsordning og ny hovedregel om digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten

Vareførselsloven og tollavgiftsloven med forskrifter trådte i kraft 1. januar 2023. Tolletaten har sendt på høring forslag om endringer i vareførselsforskriften. I høringen foreslås det at dagens…

25.05.2023

Skattedirektoratets domskommentar (Ramme Gård)

I Høyesteretts dom av 19. desember 2022 stadfestet Høyesterett at en aktivitet må ha evne til å gå med overskudd for å anses som næringsvirksomhet og gi rett til fradrag for inngående merverdiavgift…

23.05.2023

Prinsipputtalelse om angivelse av kjøper i salgsdokument

Uttalelsen gjelder spørsmål om i hvilke tilfeller det er rettslig adgang etter bokføringsforskriften til å utstede salgsdokument til arbeidsgiver, når tjenesten er ytt til…