19.12.2022

Høyesterett - kravet til overskuddsevne (Ramme Gård)

Saken gjelder gyldigheten av skatteetatens vedtak om å endre fastsettingen av skatt og merverdiavgift for enkeltpersonforetaket Ramme Eiendom for årene 2012 til 2016. Spørsmålet var om det er et…

16.12.2022

Dom om avgiftsbehandlingen av sammensatte tjenester

Saken gjaldt gyldigheten av skattekontorets vedtak om etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsskatt for selskapet Am Partner AS. Selskapet tilbød en tjeneste gjennom det såkalte…

26.10.2022

Klagenemndsavgjørelse om tilleggsskatt og nettoføringsordningen

Saken gjelder tilleggsskatt med 20 % for levering av uriktige mva-meldinger, jf. skatteforvaltningsloven §§ 12-1 og 14-3, nærmere presisert spørsmål om vilkåret om skattemessige fordeler i sktfvl. §…

26.10.2022

Klagenemndsavgjørelse om beregningsgrunnlaget for tilleggsskatt

Saken gjelder spørsmål om beregningsgrunnlaget for tilleggsskatt. Saksforholdet var at klager var etterberegnet mva som følge av manglende rapportering av mva ved kjøp av tjenester fra utlandet.…

06.10.2022

Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble fremmet 6. oktober 2022. Budsjettforslaget inneholder bl.a. følgende sentrale forslag til endringer i avgiftsregelverket: Økning av avgifter på…

06.10.2022

Høring - endret tidfestingstidspunkt for omtvistede krav

Finansdepartementets høringsnotat av 6. oktober 2022. Finansdepartementet sender på høring et forslag om å endre tidspunktet for tidfesting av omtvistede krav med grunnlag i…

29.09.2022

Klagenemndsavgjørelse om avvisning av klage på BFU

Skatteklagenemdas avgjørelse av 29. september 2022 (SKNS1-2022-66)Innsender av anmodning om BFU planla å eie og utvikle tomter ved å være oppdragsgiver for visse fysiske inngrep på tomtene, herunder…

30.08.2022

Klagenemndsavgjørelse om unntak for retting overfor kunden for tilbakebetaling av uriktig oppkrevd merverdiavgift

Skatteklagenemndas avgjørelse av 30. august 2022 (SKNS1-2022-51) Saken gjelder et selskaps føring av negativ omsetning i en tilleggsmelding og krav om tilbakeført merverdiavgift. Bakgrunnen for…

16.06.2022

Klagenemndsavgjørelse om ileggelse av tilleggsskatt ved bruk av feil mva-kode

Skatteklagenemnds avgjørelse av 16. juni 2022 (SKNS1-2022-32). Saken gjelder tilleggsskatt med 20 % for manglende/uriktig rapportering av omsetning og utgående merverdiavgift overfor et byggefirma.…

31.05.2022

Prinsipputtalelse om bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Uttalelsen gjelder bygge- og anleggsbransjens praksis knyttet til bokføring av omtvistete inngående fakturaer. Praksis blr presentert som at slike fakturaer "parkeres" i fakturabehandlingssystemet og…