08.06.23

Saken gjaldt spørsmål om et borettslags krav på merverdiavgiftskompensasjon var foreldet etter merverdiavgiftskompensasjonslovens regler, herunder om disse uttømmende regulerer foreldelse, samt krav om erstatning.

Retten viste for det første til at borettslaget med beboerne som hadde fått innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen oppfylte vilkårene for merverdiavgiftskompensasjon selv om borettslaget ikke var tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem jf. forskrift om mva-kompensasjon til kommuner mv. § 7a.

Kompensasjonskravet ble inngitt ved skattemelding 17. mars 2022 og det andre spørsmålet var om kravet var foreldet. Kompensasjonsloven § 10 har særskilte regler om foreldelse og angir at foreldelse avbrytes ved innsending av skattemelding, og foreldelsesfristen er ved fristen for å sende inn skattemelding for sjette termin påfølgende år. Sammenholdt med reglene for innsending innebar det at fristen utløp 10. februar i det andre året etter det kompensasjonskravet gjelder. I saken her var det 10. februar 2019. Spørsmålet var om kompensasjonsloven § 10 regulerte spørsmålet om foreldelse uttømmende eller om de alminnelige foreldelsesregler skal supplere kompensasjonsloven § 10.

Flertallet mente det ikke var holdepunkter, hverken i forarbeidene til kompensasjonsloven slik den ble vedtatt, eller i de senere endringene, for at lovgiver har ment at de alminnelige foreldelsesregler skal supplere kompensasjonsloven § 10. Flertallet kom i likhet med tingretten til at kravet var foreldet, og at erstatningskravet fulgte samme foreldelsesregler. Mindretallets syn var at reglene om tilleggsfrist etter foreldelsesloven kom til anvendelse, og at foreldelsesfristen var avbrutt innen tilleggsfristen. Flertallet bemerket at resultatet neppe var i samsvar med lovgivers intensjon, men at en annen løsning måtte initieres politisk.

Sist oppdatert 30.06.23

Juridiske tjenester
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden