14.05.24

Finansdepartementet har fremlagt et høringsforslag om å endre adgangen til å kreve fradrag for tap på kundefordringer, både skattemessig og merverdiavgiftsrettslig. Tap på utestående fordringer i virksomhet er i utgangspunktet fradragsberettiget. Et selskap har likevel ikke krav på fradrag for tap på fordringer hvis debitor er et nærstående selskap (90 % eierskap). For visse typer fordringer, som for eksempel kundefordringer og rentefordringer mellom nærstående, er det gjort unntak, slik at det likevel gis fradrag for tap. Etter dagens praksis kan imidlertid kunde- og rentefordringer som har blitt stående uoppgjort over tid etter en skjønnsmessig vurdering endre karakter til ordinær finansieringsbistand eller lån. Dette vil i utgangspunktet medføre at selskapet ikke får fradrag.

I høringsnotatet foreslår Finansdepartementet at det skal innføres en tidsperiode for hvor lenge kundefordringer mellom nærstående kan stå uoppgjort, før fordringen skal anses som et ordinært lån. Departementet foreslår at det innføres en 12-måneders frist for fradragsføring av kundefordringer mellom nærstående selskaper. Perioden skal regnes fra tidspunktet fordringen etableres. Dersom kundefordringen ikke er gjort opp innen fristen, uten at vilkårene for tapsføring er oppfylt, vil retten til fradrag bortfalle. For skattemessige formål forslås det en tilsvarende tidsbegrensning for fradragsføring av rentefordringer, med friststart fra tidspunktet rentefordringen etableres.

Finansdepartementet begrunner fristen med at dette vil gjøre regelverket lettere å praktisere, etterleve og forvalte. Det forslås at 12-måneders fristen ikke løper dersom debitor er i gjeldsforhandlinger, under bobehandlinger etter konkursåpning eller er under rekonstruksjonsforhandlinger.

Lovendringen er foreslått å gis virkning fra inntektsåret 2025.

ENDELIG KONSTATERT TAP

Utgangspunktet er at en fordring må være endelig konstatert tapt for at det skal gis fradrag. Det er i dag alternative grunnlag for å konstatere når en fordring kan anses endelig konstatert tapt. Et alternativ er for tapsfradrag, både i relasjon til skatt og merverdiavgift, er at: "fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig". Departementet foreslår at bestemmelsen endres slik at det fremgår at tapsfradrag kun er aktuelt når det er helt klart at fordringen ikke blir oppfylt på grunn av debitors manglende betalingsevne. Bakgrunnen for forslaget er at departementet erfarer at "klart uerholdelig" har blitt praktisert slik at det gis lavere terskel for fradrag enn etter bestemmelsenes øvrige alternativer. Det er ikke gitt konkrete forslag til hvordan den eventuelt endrede bestemmelsen skal lyde.

Høringsfristen for høringsnotatet er 5. august 2024

Sist oppdatert 31.05.24

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden