14.05.24

Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om at omsetning av varer og tjenester til bruk for amerikanske styrker i Norge som hovedregel kan fritas for merverdiavgift på kjøpstidspunktet (direkte fritak), og at fritak gjennom refusjon bare skal skje i nærmere angitte situasjoner.

Norge er gjennom avtale forpliktet til å frita merverdiavgift for omsetning av varer og tjenester til bruk for bestemte internasjonale styrker og kommandoenheter. Bakgrunnen for forslaget er at merverdiavgiftsloven i dag ikke har regler som gir direkte fritak ved omsetning av varer og tjenester til en virksomhet som har omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven, og som er kontraktør eller underkontraktør til amerikanske militære styrker. Idag er regelverket slik at ved omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester til en slik virksomhet har merverdiavgiften vært en kostnad, som kan søkes refundert, jf. merverdiavgiftsforskriften § 10-3-1 første ledd bokstav c.

Forslaget omfatter omsetning av varer og tjenester til utenlandske kontraktører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven § 3-33. Omsetning av varer og tjenester via en norsk kontraktør som utelukkende har avgiftsunntatt omsetning, og som derfor ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, er også foreslått omfattet.

Sist oppdatert 01.06.24

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden