12.09.23

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) mottok nylig en klage som hevder at norske myndigheter gir ulovlig statsstøtte gjennom fradragsrett for merverdiavgift til utleiere av lokaler til kommunale barnehager. Finansdepartementet kommenterte klagen i brev datert 12. september i år.

Finansdepartementets brev viser at klagen blant annet baserer seg på at utleiere av lokaler til kommunale barnehager har mulighet til å bli frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret, mens utleiere av lokaler til private barnehager ikke har samme registreringsmulighet. Klageren hevder at dette skaper en forskjellsbehandling mellom utleiere til private og kommunale barnehager, som er i strid med reglene om statsstøtte i EØS-avtalen.

Klageren argumenterer blant annet for at vilkåret om selektiv begunstigelse er oppfylt, jf. EØS-avtalens art. 61 (1), herunder at støtten de facto begunstiger enkelte foretak fordi private utleiere reelt sett ikke har samme mulighet til å leie ut sine lokaler til kommunale barnehager. Dette setter ifølge klageren private utleiere i en ufordelaktig posisjon sammenlignet med kommunale utleiere.

Klageren hevder videre at konkurransenivået er lavt på markedet for utleie av lokaler til kommunale barnehager og viser også til at inngåelse av leiekontrakter med kommunale barnehager ikke omfattes av det norske regelverket om offentlige anskaffelser, slik at det ikke foreligger plikt til å underlegge kontraktene konkurranse.

Kort om regelverket:

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen åpner for at kommuner og fylkeskommuner kan motta økonomisk kompensasjon fra staten som tilsvarer kostnader til inngående merverdiavgift på innkjøp. Ordningen ble opprettet for å jevne ut skjevhetene mellom private og offentlige tilbydere som følger av at private bedrifter har rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Merverdiavgiftskompensasjonsordningen gjelder også for private bedrifter som utfører visse typer offentlige oppgaver som er lovpålagte for kommuner eller fylkeskommuner. Private barnehager er omfattet. Hensikten med å inkludere private virksomheter i ordningen er å unngå konkurransevridninger mellom kommunale og private som produserer samme typer tjenester, ettersom private barnehager ellers ikke ville hatt rett til alminnelig registrering.

Utleiere har rett til å frivillig registrere seg Merverdiavgiftsregisteret for utleie av lokaler til kommunale barnehager, og kommunens rett til merverdiavgiftskompensasjon betyr at merverdiavgiften ikke blir en endelig kostnad for noen av partene, hverken utleier eller leietaker.

Utleiere av lokaler til private barnehager har derimot ikke samme rett til å frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette innebærer at utleieren ikke kan oppkreve merverdiavgift på leien og heller ikke fradragsføre inngående merverdiavgift på sine kostnader.

Sist oppdatert 01.11.23

Group 26 Created with Sketch.
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden