11.09.2023

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Fra 15. september 2023 kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg for behandling i 2024. Søknadsfristen er 1. desember 2023, og søknaden leveres elektronisk på…

27.07.2023

Prinsipputtalelse om elektronisk signering av justeringsavtale

Direktoratet viser til e-post av 5. februar 2022 hvor A Advokatfirma ber om en bekreftelse på at justeringsavtaler etter mval. kap. 9 kan signeres elektronisk via advokatfirmaets elektroniske…

20.06.2023

Prinsipputtalelse om omtvistede tilvirkningskontrakter og justeringsreglene

Prinsipputtalelsen avklarer hvilken betydning merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3 om omtvistede krav får for justeringsreglene for inngående merverdiavgift, herunder hvilket beløp skattyter skal…

26.04.2023

Dom om merverdiavgiftskompensasjon ifm oppføring av bygg

Saken gjaldt spørsmål om Sandnes kommune hadde rett på kompensasjon for inngående merverdiavgift på kostnader ved oppføring av nytt bygg for personer med utfordringer innnenfor rus og psykiatri, jf.…

22.03.2023

Forlik om mva-kompensasjon for badeanlegg

Skatteetaten har inngått et forlik med Alstahaug kommune i Nordland som gir kommunen full mva-kompensasjon for byggingen av badeanlegget i Sandnessjøen. Skatteetetan uttaler at en mindre andel…

13.01.2023

Prinsipputtalelse om fradragsrett ved tjenestereise

Skattekontoret viser til at utleier som driver næringsmessig utleie av ferieleiligheter skal fakturere overnattingen med merverdiavgift uavhengig av hvem som er mottaker av faktura, og hvilket formål…

22.11.2022

Høyesterett - uttaksmva ved bruk av innleid arbeidkraft (Lienveien)

Saken gjelder spørsmål om det er plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift etter mval. § 3-26 på kostnader til oppussing og ombygging av leiligheter. Arbeidet var gjort for eierens regning og risiko,…

21.11.2022

Dom om OPS-prosjekt og frivillig registrering, skattemyndighetenes endringskompetanse (IKA Kongsberg)

Saken gjelder spørsmål om avtale om utleie av arkivbygg fra IKA Kongsberg Bygg AS ("IKA Kongsberg") til Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS ("IKS") hvor IKS skulle overta…

27.10.2022

Avvisning av klage på BFU om vilkår for overføring av justeringsrett

Saken gjaldt klage på BFU, hvor spørsmålet var om innsender kunne overføre justeringsretten til en kapitalvare. Innsender var en ikke-kommersiell stiftelse uten erverv til formål. I anmodningen om…

26.10.2022

Klagenemndsavgjørelse om frivillig registrering for utleie av kaianlegg

Saken gjaldt klage på BFU om frivillig registrering for utleie av bygg og anlegg, nærmere presisert spørsmål om den planlagte disposisjonen var å anse som utleie av kaianlegg, eller om det kun var en…