22.11.2022

Høyesterett - uttaksmva ved bruk av innleid arbeidkraft (Lienveien)

Saken gjelder spørsmål om det er plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift etter mval. § 3-26 på kostnader til oppussing og ombygging av leiligheter. Arbeidet var gjort for eierens regning og risiko,…

21.11.2022

Dom om frivillig registrering ved leieavtale med finansiell karakter og skattemyndighetenes endringskompetanse

Saken gjelder spørsmål om avtale om utleie av arkivbygg fra IKA Kongsberg Bygg AS ("IKA Kongsberg") til Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS ("IKS") hvor IKS skulle overta…

22.09.2022

Klagenemndsavgjørelse om tomteutviklingsvirksomhet organisert i fellesregistrering medfører avgiftsplikt

Skatteklagenemndas avgjørelse av 22. september 2021 (SKNS1-2021-82) Saken gjelder klage på Skattedirektoratets BFU om virksomheten i planlagt organisering med tomteutvikling i en fellesregistrert…

02.09.2022

BFU om flytende vindmølleinstallasjoner

BFU-en gjelder spørsmål om flytende vindmølleinstallasjoner er fast eiendom etter mval. § 9-1(2) bokstav b, hvilke kostnader som inngår i kapitalvaren og spørsmål om det gjelder noen tidsmessige…

30.08.2022

Klagenemndsavgjørelse om avgiftsbehandling av driftstilskudd for drift av kantine

Skatteklagenemndas avgjørelse av 30. august 2022 (SKNS1-2022-52) Saken gjelder klage på BFU om avgiftsbehandling av driftstilskudd til bedriftskunde. Kantineoperatøren var i kontraktsforhandlinger…

29.08.2022

Prinsipputtalelse om utstedelse av salgsdokument ved avregning av forskudd

Uttalelsen gjelder utstedelse av salgsdokumentasjon innen bygge- og anleggsvirksomhet der den bokføringspliktige mottar forskudd som helt eller delvis skal dekke fremtidige…

18.08.2022

Klagenemndsavgjørelse om justeringsplikt ved utfisjonering av næringsseksjon med tilhørende aksjesalg

Skatteklagenemndas avgjørelse av 18. august 2022 (SKSN1-2020-34). Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse (BFU) vedrørende konsekvenser for fradragsrett for inngående mva og forpliktelser…

05.07.2022

BFU om merverdiavgift knyttet til vegbyggingsprosjekt

Saksforholdet erStatens Vegvesens tildeling av OPS-prosjekt for gjennomføring av vegprosjektet E10/rv.85, det største vegbyggingsprosjektet i Nord-Norge. Vinneren av prosjektet (OPS-selskapet) påtar…

04.07.2022

Prinsipputtalelse om konkurranseregelen i merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 nr. 4

Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 4. juli 2022.Skattedirektoratet har avsagt en prinsipputtalelse som gir veiledning om kommunenes adgang til å kreve merverdiavgiftskompensasjon på kostnader…

01.07.2022

Dom om mva-kompensasjon ved oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

Sør-Rogaland tingretts dom av 1. juli 2022. Saken gjaldt spørsmål om en kommune hadde krav på merverdiavgiftskompensasjon på kostnader pådratt i forbindelse med oppføring av bygg som skulle brukes…