14.02.2024

Klagenemdsavgjørelse om ulovfestet gjennomskjæring og etterberegning av mva

Saken gjelder gjennomskjæring av disposisjoner i forbindelse med rehabilitering av næringslokaler og medfølgende etterberegning av inngående merverdiavgift. Klagen ble tatt til følge - nemda sluttet…

02.02.2024

Dom om tilbakeføring av fradragsført mva knyttet til utbyggingen av et parkerings- og veianlegg

Saken gjaldt spørsmål om saksøker Magnalia AS hadde fradragsrett helt eller delvis for inngående merverdiavgift på kr 4 503 336 som påløp i forbindelse med utbyggingen av et underjordisk parkerings-…

30.11.2023

Skattekontorets veiledende uttalelse om mva-kompensasjon og anleggsbidrag

Uttalelsen gjelder spørsmål om avtale om anleggsbidrag og merverdiavgiftskompensasjon. Bakgrunnen for anmodning om veiledende uttalelse var at det i forbindelse med utbygging av nytt sykehusområde…

30.11.2023

Prinsipputtalelse om mval. § 3-22 andre ledd og § 3-26

Uttalelsen gjelder spørsmål om merverdiavgiftsloven § 3-22 andre ledd og § 3-26. I § 3-22 andre ledd fastsettes avgiftsplikt for tjenester som består i oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg…

20.11.2023

Uttalelse om tidspunktet for rett- og plikt til justering ved utskifting av leietaker

Spørsmålet som er reist til Skatteetaten knytter seg til en utleiers rett og plikt til justering av merverdiavgift, nærmere bestemt tidspunktet for når utleier skal justere merverdiavgift der en…

12.09.2023

Klage til ESA - spørsmål om utleiere av lokaler til kommunale barnehager mottar ulovlig statsstøtte

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) mottok nylig en klage som hevder at norske myndigheter gir ulovlig statsstøtte gjennom fradragsrett for merverdiavgift til utleiere av lokaler til kommunale barnehager.…

11.09.2023

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Fra 15. september 2023 kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg for behandling i 2024. Søknadsfristen er 1. desember 2023, og søknaden leveres elektronisk på…

07.09.2023

BFU om frivillig registrering ved vederlagsfri fremleie til allmennyttig stiftelse og om fritaket for veldedige formål

Det skisserte saksforholdet var at H var eier av bygget Y i Oslo. Etter ombygging av bygget, skulle H leie ut bygger til F, som igjen skulle fremleie bygget til et antall leietakere, hvorav den ene…

31.08.2023

BFU om merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - oppføring av omsorgsboliger

Saksforholdet var at en utbygger skulle oppføre omsorgsboliger, overføre eiendommen til et borettslag virksomheten stiftet og deretter selge andelene i borettslaget til kommunen. Kommunen skulle…

23.08.2023

Klagenemndsavgjørelse om avgiftsbehandlingen av anleggsbidrag

Saken gjelder klage på BFU. Spørsmålet i saken er hvorvidt A kommune kan oppkreve anleggsbidrag (refusjon) fra B AS uten utgående merverdiavgift for opparbeidelse av infrastruktur (sikrings- og…