01.05.24

Saken gjelder fastsettelse av inngående merverdiavgift knyttet til utleie av fast eiendom.

Saksforholdet var at A i perioden 2018 til 2021 krevde fradrag for inngående merverdiavgift for husleie og leietakertilpasninger på grunn av oppfatning om at fremleieforholdet til B var merverdiavgiftspliktig.

Saken gjelder spørsmål om A kan anses frivillig registrert ved tilkjennegivelse for perioden 2018 til 2021 ved at leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig. Merverdiavgiftsloven § 2-3 åpner for at selskaper som leier ut bygg og anlegg kan registrere seg frivillig i Merverdiavgiftsregisteret, dersom bygget brukes i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet. Virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan oppnå frivillig registrering ved "tilkjennegivelse" dvs. at leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 tredje ledd.

En forutsetning for frivillig registrering ved tilkjennegivelse er at de materielle vilkårene for frivillig registrering er oppfylt og at utleier opptrer i samsvar med pliktene som følger av den frivillige registreringen. Skatteklagenemnda viste til at om leieforholdet anses behandlet som merverdiavgiftspliktig beror på en konkret helhetsvurdering. Nemnda viste til forarbeidene hvor det fremgår at innføringen av regelen om tilkjennegivelse var ment som en sikkerhetsventil som først og fremst skulle hindre uheldige utslag i tilfeller der utleier fullt ut hadde behandlet leieforholdet som avgiftspliktig, men hvor den formelle frivillige registreringen ikke var på plass. Når utleier velger tilkjennegivelse i stedet for å søke om frivillig registrering på vanlig måte, bør det derfor være foretatt et synlig og etterprøvbart valg for at leieforholdet skal bli vurdert som frivillig registrert. Nemnda kom etter en konkret helhetsvurdering til at A ikke kunne anses som frivillig registrert ved tilkjennegivelse. Det ble vist til at det ikke var blitt søkt om frivillig registrering for den aktuelle perioden, at A ikke hadde ansett forholdet mellom seg og B som et utleieforhold og at det ikke fremgikk av avtalen at leievederlaget ville bli avgiftsberegnet.

Sist oppdatert 31.05.24

Group 26 Created with Sketch.
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden