18.08.22

Skatteklagenemndas avgjørelse av 18. august 2022 (SKSN1-2020-34).

Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse (BFU) vedrørende konsekvenser for fradragsrett for inngående mva og forpliktelser etter justeringsreglene ved utfisjonering av næringsseksjon med tilhørende aksjesalg. Saken reiser en rekke spørsmål, men der flere måtte avvises i forbindelse med Skatteklagenemndas behandling som følge av endringer i faktum sammenliknet med det faktum som lå til grunn for skattekontorets behandling.

Faktum var at innsender hadde foretatt dels utbygging og dels ombygging/rehabilitering av en eiendom, der en del av eiendommen var seksjonert til skoleformål ("Skoleseksjonen"). Innsender inngikk leieavtale om utleie av Skoleseksjonen til skoleformål og Skoleseksjonen ble omfattet av innsenders frivillige registrering. Innsender mottok så et bud på kjøp av seksjonen med forutsetning om at seksjonen ble utfisjonert til et nystiftet selskap slik at budgiver ervervet eiendommen ved kjøp av aksjene i det nystiftede selskapet.

Skattekontoret hadde i sin BFU konkludert med at budaksept medførte en endring av eiendommens formål fra fradragsberettiget utleie til avgiftsfri overdragelse/salg. Videre kom skattekontoret til at generalforsamlingens beslutning om fisjon utgjorde en bruksendring i relasjon til justeringsreglene.

Skattekontoret hadde lagt til grunn en feil forståelse av hva som er en bruksendring og Skatteklagenemnda presiserte at en reetablering av bud/budaksept ikke vil innebære en bruksendring som utløser justering etter mval. § 9-2 første ledd, og at det er tidspunktet fisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret som må legges til grunn som tidspunkt for utløsning av justeringsplikt etter merverdiavgiftsloven. Skatteklagenemnda bemerket at siden det fremgikk av skattekontorets redegjørelse at den feilaktige forståelsen av hva som er en bruksendring også er praktisert av andre skattekontorer, ble Skattedirektoratet derfor bedt om å påse at nemndas avgjørelse blir gjort kjent for skattekontorene.

Sist oppdatert 02.09.22

Group 26 Created with Sketch.
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden