13.02.23

Uttalelsen gjelder spørsmål om digitale kunstverk er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd, som angir at opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Skattedirektoratet konkluderer med at omsetning av digitale kunstverk er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd.

Prinsipputtalelsen er avgitt for å klargjøre Skattedirektoratets standpunkt til den avgiftsrettslige behandlingen av digitale kunstverk, og erstatter prinsipputtalelsen av 13. desember 2022 om samme tema hvor direktoratet konkluderte med at omsetning av digitale kunstverk er avgiftspliktig etter hovedregelen i mval. § 3-1.

Hva menes med "digitale kunstverk"?

Direktoratet viser til at digitale kunstverk fungerer som en samlebetegnelse på kunstverk som er utarbeidet med digitale hjelpemidler. Det er tale om digitale filer som opprettes og lagres digitalt, enten som en alminnelig datafil eller på en blokkjede. I sistnevnte tilfelle overføres en NFT digitalt på blokkjeden, som er datadrevet. Skattedirektoratets oppfatning er at både skapelsen og overføringen av slike kunstverk fordrer elektronisk teknologi. Videre mener direktoratet at leveringen av slike digitale objekter hovedsakelig er automatisert all den til dette skjer ved overføring eller ved levering av NFT i en blokkjede. Direktoratet viser blant annet til at en nedlastet film på en TV vil utgjøre en elektronisk tjeneste selv om filmen kunne vært kjøpt på DVD-plate.

Avgiftsbehandlingen av digitale kunstverk

Skattedirektoratet presiserer innledningsvis, etter en gjennomgang av relevante rettskilder, med at digitale kunstverk må anses som tjenester, herunder elektroniske tjenester, jf. mval. § 1-3 bokstav j.

Ditektoratet viser videre til at unntaket i mval. § 3-7 må forstås slik at det inneholder to separate unntak. En del av unntaket gjelder for fysiske gjenstander som fysiske malerier, skulpturer mv og en annen del av unntaket gjelder for utnyttelse av opphavsrett. Etter Skattedirektoratets oppfatning omfatter ordlyden «omsetning (...) av opphavsrett» også tilfeller hvor det finner sted utnyttelse av opphavsrett. Dette vil for eksempel være tilfeller hvor en kunstner utvikler et digitalt kunstverk og omsetter dette. I disse tilfellene ligger en «utnyttelse av opphavsrett» til grunn for omsetningen. Direktoratet forutsetter imidlertid at det digitale kunstverket i slike tilfeller oppfyller kravene til åndsverk, jf. blant annet Merverdiavgiftshåndboken 2022 s. 292.

Oppsummert er det Skattedirektoratets forståelse at omsetning av digitale kunstverk er omfattet av unntaket i mval. § 3-7 fjerde ledd både i tilfeller hvor opphaveren overdrar selve opphavsretten til det digitale kunstverket og i tilfeller opphavsretten blir værende hos kunstneren. I begge tilfeller finner det sted en «utnyttelse av opphavsrett» som ligger til grunn for omsetningen. Dette anses å være omfattet av mval. § 3-7 fjerde ledd.

Sist oppdatert 01.03.23

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden