Group 26 Created with Sketch.

27.07.2023

Prinsipputtalelse om elektronisk signering av justeringsavtale

Direktoratet viser til e-post av 5. februar 2022 hvor A Advokatfirma ber om en bekreftelse på at justeringsavtaler etter mval. kap. 9 kan signeres elektronisk via advokatfirmaets elektroniske…

Group 26 Created with Sketch.

20.06.2023

Prinsipputtalelse om omtvistede tilvirkningskontrakter og justeringsreglene

Prinsipputtalelsen avklarer hvilken betydning merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3 om omtvistede krav får for justeringsreglene for inngående merverdiavgift, herunder hvilket beløp skattyter skal…

05.06.2023

Prinsipputtalelse om beregning av om kommunale svømmeanlegg driver økonomisk aktivitet

Staten og en kommune inngikk 16. mars 2023 forlik i en sak som gjaldt hvorvidt kommunen hadde rett til kompensasjon for merverdiavgiftskostnader pådratt til aktivitet som bestod i å tilby publikum…

25.05.2023

Skattedirektoratets domskommentar (Ramme Gård)

I Høyesteretts dom av 19. desember 2022 stadfestet Høyesterett at en aktivitet må ha evne til å gå med overskudd for å anses som næringsvirksomhet og gi rett til fradrag for inngående merverdiavgift…

23.05.2023

Prinsipputtalelse om angivelse av kjøper i salgsdokument

Uttalelsen gjelder spørsmål om i hvilke tilfeller det er rettslig adgang etter bokføringsforskriften til å utstede salgsdokument til arbeidsgiver, når tjenesten er ytt til…

10.05.2023

Prinsipputtalelse om krav om tilbakegående avgiftsoppgjør ved uttreden av fellesregistrering

Uttalelsen avklarer gjeldende forvaltningspraksis vedrørende muligheten til å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør for et avgiftssubjekt som har trådt ut av en fellesregistrering. Spørsmålet ble stilt…

11.04.2023

Prinsipputtalelse om endring av skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3(2)

Uttalelsen tar sikte på å gi nærmere avklaringer av enkelte spørsmål som kan oppstå i forbindelse med innføring av nytt annet punktum i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 annet ledd om…

13.02.2023

Ny prinsipputtalelse om merverdiavgiftsbehandlingen av digitale kunstverk

Uttalelsen gjelder spørsmål om digitale kunstverk er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd, som angir at opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne…

Group 26 Created with Sketch.

29.08.2022

Prinsipputtalelse om utstedelse av salgsdokument ved avregning av forskudd

Uttalelsen gjelder utstedelse av salgsdokumentasjon innen bygge- og anleggsvirksomhet der den bokføringspliktige mottar forskudd som helt eller delvis skal dekke fremtidige…

Group 26 Created with Sketch.

04.07.2022

Prinsipputtalelse om konkurranseregelen i merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 nr. 4

Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 4. juli 2022.Skattedirektoratet har avsagt en prinsipputtalelse som gir veiledning om kommunenes adgang til å kreve merverdiavgiftskompensasjon på kostnader…