29.03.23

Skattekontoret viser til utgangspunktet om at det skal beregnes merverdiavgift når varer og tjenester fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten brukes i virksomheten til kost eller naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, jf. merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-23 bokstav a. Videre at hovedregelen er at ved uttak av varer og tjenester er beregningsgrunnlaget den alminnelige omsetningsverdi for tilsvarende varer og tjenester, jf. mval. § 4-9 første ledd.

Skattekontoret presiserer at i utgangspunktet må det vurderes konkret om det foreligger et reelt salg med personalrabatt, eventuelt salg i kombinasjon med gave, eller et uttak.

Skattekontoret uttaler videre at slik de forstår praksis knyttet til mva på personalrabatter, kan man utlede at dersom prisen som den ansatte betaler ligger over arbeidsgivers kostpris, foretas ingen avgiftskorrigering. Videre kan man utlede at dersom vederlaget som den ansatte betaler er lavere enn arbeidsgivers kostpris, og det ikke er betydelig forskjell mellom vanlig omsetningsverdi og det den ansatte betaler, skal avgiftsgrunnlaget settes til alminnelig omsetningsverdi etter hovedregelen. Dersom det er betydelig forskjell mellom vanlig omsetningsverdi og prisen som den ansatte betaler skal beregningsgrunnlaget følge hovedregelen, altså skal beregningsgrunnlaget være alminnelig omsetningsverdi.

Hva som anses som «betydelig forskjell» mellom vanlig omsetningsverdi og den pris som ansatte betaler i denne sammenheng må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Sist oppdatert 27.04.23

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden