12.04.24

Skattedirektoratets prinsipputtalelse gjelder rekkevidden av begrepet "administrasjonsbygg" i forskrift om særavgifter ("saf.") § 3-12-9. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 pst. eller mer av byggets totale areal. Det skal
betales full avgift av all kraft levert til slike bygg."

Direktoratet legger innledningsvis til grunn at definisjonen av en næringskode i SN2007 kun er et inngangsvilkår for å få redusert sats etter saf. § 3-12-4, slik at næringskoden ikke oppstiller noen yttergrense for "administrasjon" etter saf. § 3-12-9.

Om rekkevidden av begrepet "administrasjonsbygg" i saf. § 3-12-9, bekrefter direktoratet at begrepet er positivt avgrenset slik at det som faller utenfor må anses omfattet av produksjonsprosessen, jf. blant annet LB-2014-116350 (K-lab). Direktoratet viser til at det i den nevnte dommen avvises at "administrasjon" skal tolkes vidt, men påpeker samtidig at en "tradisjonell" forståelse ikke er det samme som at det skal legges til grunn en snever rekkevidde.

Skattedirektoratet går deretter videre til å gi generelle merknader til betydningen av økende automatisering, fjernstyring og lignende. Det forutsettes at det må gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle, men slik at "fjernstyring/leiing/forvalting av produksjonen ved hjelp av IT-verktøy" etter direktoratets syn naturlig vil falle innunder ordlyden "administrasjon".

Sist oppdatert 03.05.24

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden