08.04.22

Uttalelsen omhandler hvilken dokumentasjon som må foreligge i regnskapet for at det skal kunne kontrolleres at kompensasjon for merverdiavgift ytes i samsvar med reglene i merverdiavgiftskompensasjonsloven.

Kjernen i dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon, er at regnskapet må være innrettet slik at både revisor som skal attestere og Skatteetaten skal kunne foreta en reell etterprøving på selvstendig grunnlag. Det betyr at den informasjonen kontrollen hviler på ikke kun kan bygge på virksomhetens påstander. Det viktige er at kontrollen må bygge på umiddelbar objektiv informasjon som viser hva som faktisk har skjedd. Dette sikres ved at fakturaene kan kontrolleres mot vedtak og inngåtte avtaler.

Sist oppdatert 05.05.22

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden