27.07.23

Direktoratet viser til e-post av 5. februar 2022 hvor A Advokatfirma ber om en bekreftelse på at justeringsavtaler etter mval. kap. 9 kan signeres elektronisk via advokatfirmaets elektroniske signeringsverktøy. Direktoratet uttaler at avtaler som signeres gjennom avansert signatur oppfyller kravet til skriftlig signatur i merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 ved overføring av justeringsplikt.

Skattedirektoratet bemerker at etter forskrift til merverdiavgiftsloven § 9-3-3 første ledd skal overføring av justeringsplikt dokumenteres med en «skriftlig, underskrevet avtale». Hensikten med formkravet er å sikre notoritet over at plikten til å justere ved omdisponering av kapitalvaren er gått over til kjøper/mottaker av kapitalvaren. Forskriftens formulering «skriftlig, underskrevet avtale» har ikke ment å stenge for digital signering, og at digital signering kan erstatte fysisk underskrift følger forutsetningsvis av lov 15. juni 2018 om elektroniske tillitstjenester, som fastslår at EUs forordning (910/2014) om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked også gjelder som norsk lov.

Advokatfirmaets signeringsløsning er en "avansert elektronisk signatur" etter EUs eIDAS-forordning, som i følge direktoratet oppfyller kravet til skriftlig signatur i merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3.

Direktoratet viser for øvrig til at kjøp og salg av kapitalvarer stiller krav til signatur eller fullmakt på vegne av selskapet. En justeringsavtale som inngås i tilknytning til en slik overdragelse, vil vi som utgangspunkt kunne signeres av daglig leder og/eller person med prokura. Direktoratet tar likevel forbehold for at daglig leder og/eller person med prokura. ikke er tilstrekkelig for tilfeller hvor den latente justeringsplikten er svært betydelig sett opp mot selskapets størrelse.

Sist oppdatert 31.08.23

Group 26 Created with Sketch.
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden