11.04.23

Uttalelsen tar sikte på å gi nærmere avklaringer av enkelte spørsmål som kan oppstå i forbindelse med innføring av nytt annet punktum i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 annet ledd om skattleggingsperiode ved lav omsetning.

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 annet ledd lyder som følger:

«Det er et vilkår at skattepliktig har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret med alminnelig skattleggingsperiode i minst 12 måneder og i denne perioden har overholdt sin opplysnings- og betalingsplikt. Første punktum gjelder likevel ikke for annen næringsvirksomhet som drives av skattepliktig med årlig skattleggingsperiode som nevnt i § 8-3-7 første ledd."

Hensikten med forskriftsendringen har vært å forenkle regelverket for primærnæringsdrivende som allerede følger årlig skattleggingsperiode for sin primærnæring ved etablering av ny virksomhet med lav omsetning.

Direktoratet presiserer at den primærnæringsdrivende, i likhet med tidligere, må registrere den nye næringsvirksomheten med lav omsetning på ordinær måte i merverdiavgiftsregisteret. Det skal også leveres egen skattemelding for merverdiavgift for den nye virksomheten med lav omsetning. Det presiseres videre at forskriftsendringen ikke har hatt som formål å endre på det utgangspunkt at en næringsvirksomhet med lav omsetning må sende inn søknad til skattekontoret om endring av skattleggingsperiode.

Sist oppdatert 27.04.23

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden