20.06.23

Prinsipputtalelsen avklarer hvilken betydning merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3 om omtvistede krav får for justeringsreglene for inngående merverdiavgift, herunder hvilket beløp skattyter skal registrere som inngående mva i forbindelse med anskaffelse av kapitalvarer, og når det skal registreres.

Skattedirektoratet uttalte at avklart merverdiavgift kan tas med på justeringsoppstillingen, og at merverdiavgift som senere blir avklart grunnet et omtvistet krav tidfestet på dette tidspunkt.

Skattedirektoratet presiserte at merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3 er en særregel om tidfesting av merverdiavgift i tilfelle tvist om betaling oppstår. Hovedregelen er at merverdiavgift skal tidfestes for terminen salgsdokumentasjon ble utstedt, jf. merverdiavgiftsloven § 15-9 første ledd, jf. bokføringsforskriften § 5-2-2 første ledd. Det ble videre uttalt at regelen ikke skal innebære endringer i retten eller plikten til å justere, med mindre det oppstår en situasjon der vederlaget for kapitalvaren blir redusert når tvisten er avklart eller kravet er betalt.

Videre viste skattedirektoratet til enkelte eksempler for å illustrere sitt synspunkt. Der tvisten i en tilvirkningskontrakt gjelder fast eiendom, hvor det er enighet om 50% og tvist om 50% av leveransen på fullføringstidspunktet, skal merverdiavgift knyttet til det uomtvistede kravet tidfestes etter bokføringsforskriften § 8-1-2a, mens det omtvistede kravet skal tidfestes etter merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3.For det tilfellet at tvisten blir løst ved at kjøper/oppdragsgiver bare må betale 50% av kontraktssummen tidfestet etter bokføringsforskriften § 8-1-2a og er registrert etter merverdiavgiftsforskriften § 9-1-2 e første ledd bokstav e, uttalte Skattedirektoratet at det ikke var grunnlag for endringer, da dette beløpet allerede er fradragsført, registrert og gjenstand for justering.

Skattedirektoratet uttalte seg om endringsadgangen etter skatteforvaltningsloven § 9-4 i tilfeller der kjøper/oppdragsgiver må betale hele kravet etter at det er avklart. Det ble lagt til grunn at merverdiavgift tidfestet etter § 15-9-4 først kunne fradragsføres etter merverdiavgiftsloven §§ 8-1 og 8-2 når kravet var avklart, og at dette ikke innebar en endring i tidligere levert skattemelding, jf. skatteforvaltningsloven § 9-4 første og annet ledd. Det kan altså gjøres endringer i opplysninger om fradragsført merverdiavgift på kapitalvarer for justeringshendelser inntruffet før tvisten var avklart, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-5-1 første ledd.

Sist oppdatert 30.06.23

Group 26 Created with Sketch.
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden