29.08.22

Uttalelsen gjelder utstedelse av salgsdokumentasjon innen bygge- og anleggsvirksomhet der den bokføringspliktige mottar forskudd som helt eller delvis skal dekke fremtidige arbeider.

Skattedirektoratet viser til Finansdepartementets forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument for bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri, regulert i bokføringsforskriften § 8-1-2a.

Skattedirektoratet legger til grunn at rene forskudd må forstås som finansielle forskudd. Siden et finansielt forskudd ikke innebærer betaling for leverte varer og tjenester, foreligger det ingen omsetning med plikt til å utstede salgsdokument. På denne bakgrunn konkluderer Skattedirektoratet med at når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Plikten til å utstede salgsdokument gjelder bare den delen av betalingen som tilsvarer verdien av de arbeidene som er utført i perioden.

Sist oppdatert 02.09.22

Group 26 Created with Sketch.
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden