31.05.22

Uttalelsen gjelder bygge- og anleggsbransjens praksis knyttet til bokføring av omtvistete inngående fakturaer. Praksis blr presentert som at slike fakturaer "parkeres" i fakturabehandlingssystemet og slik at inngående mva først fradragsføres til fakturaens størrelse er avklart. Bakgrunnen for praksisen er en forståelse om at det er i strid med bokføringsreglene å bokføre en omtvistet faktura. I og med at byggeprosjektene ofte strekker seg over flere år, og at behandling av tvistesaker i rettsapparatet også kan ta lang tid, innebærer dette at parkerte fakturaer kan bli liggende i fakturabehandlingssystemet i flere år.

Skattedirektoratet viser til at innen bygg- og anlegg salgsdokument utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Når arbeidet er fullført, skal salgsdokument utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1. Dersom det mottas delbetalinger underveis samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument for delbetalingen utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen. Disse utgangspunktene gjelder selv om kravet er omtvistet.

Det følger av bokføringsloven § 4 nr 3 at bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige vurderinger og skal gjelde den bokføringspliktige virksomheten. Skattedirektoratet legger til grunn at ordlyden av «faktisk inntrufne hendelser» innebærer et vilkår om at selger sitt krav mot kjøper er et resultat av en inngått avtale mellom partene, og at det har skjedd en levering av varer eller tjenester. Med bakgrunn i at fakturan er utstedt bakgrunn i en avtale mellom partene, at hovedregelen for tidsfesting av merverdiavgift er at beløpet skal oppgis i mva-meldingen i den terminen fakturaen er utstedt og hensynet til symmetri, legger Skattedirektoratet til grunn at det ikke er i strid med bokføringsloven § 4 nr. 3 å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for mva. Kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for mva.

Sist oppdatert 02.09.22

Group 26 Created with Sketch.
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden